Pravidlá súťaže Vianočná nádielka

Pravidlá súťaže „VIANOČNÁ NÁDIELKA“

 

Výhercovia:

1. Lucia Vráblová
2. Dominika Kubicová
3. Alexandra Krchnavá
4.Veronika Vasiliev
5. Ing.Beáta Tomešeková
6. Kmečová Jana
7. Nikoleta Ličková
8. Andrea Hlinková
9. Gabriela Siváková
10. PaedDr.Adriana Plechová

 

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vianočná nádielka“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Slolival s.r.o. so sídlom vo Vrakúni, Hlavná 56/25, PSČ 930 25, IČO: 50220519, zapísanou na Okresnom súde Trnava, vložka číslo: 37303/T (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu produktov Olival a povedomie o značke Olival. Súťaž sa uskutočňuje v dňoch od 7.12.2021 do 19.12.2021 na eshope Usporiadateľa.

 

 1. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od od 7.12.2021 do 19.12.2021 23:59.

 

 1. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) na účely týchto Pravidiel môže byť každá fyzická osoba

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
 • ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá si objedná produkty v hodnote min 25€ v rámci jednej objednávky (ďalej len

„Objednávka“) počas trvania kampane prostredníctvom internetových stránok www.olival.sk

 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou: osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Podmienky Súťaže
 • Súťaž sa uskutoční v termíne od od 7.12.2021 do 19.12.2021 23:59 a bude medializovaná prostredníctvom všetkých predajných kanálov Usporiadateľa ( internetu, sociálnych sietí ).
 • Cieľom súťaže je podporiť zvýšiť povedomie o značke Olival vo všeobecnosti.
 • Účastníci súťaže si musia pre zapojenie sa do súťaže zakúpiť výrobky v hodnote minimálne 25€ v rámci jednej objednávky ( objednávka musí byť zaplatená a prevzatá).
 • V prípade, že si Účastník urobí počas trvania súťaže ďalšie Objednávky, ktoré spĺňajú podmienky pre zapojenie sa do súťaže, môže byť jeho meno zaradené do súťaže presne toľkokrát, koľko takýchto Objednávok urobil.

 

 1. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

1x 100€ poukážka na nákup produktov v eshope Olival + beauty diár pre rok 2022 od BBWK

1x 60€ poukážka na nákup produktov v eshope Olival + beauty diár pre rok 2022 od BBWK

1x 40€ poukážka na nákup produktov v eshope Olival + beauty diár pre rok 2022 od BBWK

7x beuaty diár pre rok 2022 od BBWK

 

 1. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa účastník správal v rozpore

s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Účastníka, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so

všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje

slová všeobecne považované za vulgárne alebo urážlivé, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej

neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na

stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný. V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude účastník na

základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže v danom dni alebo počas celého priebehu

Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať

v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať účastníkov, aby v určitom termíne preukázali svoju totožnosť použitím

vhodného preukazu. Pokiaľ výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu a cena nebude udelená.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu výhry. Výherca nie je oprávnený v takomto prípade žiadať

od usporiadateľa akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu.

 

 1. Oznámenie výhercov Súťaže

Výhercovia Súťaže budú zverejnení najneskôr do 20-tich pracovných dní odo dňa ukončenia súťaže na Facebook stránke: https://www.facebook.com/ OlivalSlovensko. Všetci výhercovia budú informovaní o výhre a jej odovzdaní prostredníctvom telefónu do 20-tich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia.

 

 1. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

Všetci výhercovia otvorene súhlasia s tým, aby bolo zverejnené ich meno a priezvisko

na Facebook stránkach Olival Slovensko https://www.facebook.com/ OlivalSlovensko a

v správach Usporiadateľa. Za toto zverejnenie nebudú výhercovia požadovať žiadne odmeny ani

finančné náhrady.

Výhra bude výhercovi zaslaná do 30-tich dní od skončenia súťaže prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kurierskej spoločnosti.

Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom) na oznámenie o prevzatí výhry do 7 dní od obdržania oznámenia, stráca nárok na cenu. V takom prípade nebude cena udelená.

Účastníci Súťaže súhlasia s tým, že poskytnú Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno

a priezvisko, adresu trvalého bydliska a telefónne číslo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia

oznámenia o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú

podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť.

Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 1. Všeobecné podmienky

Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami Súťaže. Zapojením sa do Súťaže

vyslovuje Účastník súhlas so svojou účasťou v Súťaži a s Pravidlami Súťaže.

Pravidlá sú k dispozícii na www.olival.sk počas trvania súťaže.

Účastníci Súťaže majú právo nahlásiť ostatných Účastníkov Súťaže, ktorých podozrievajú z porušenia

Pravidiel Súťaže. Sťažnosť musí byť zaslaná na e-mailovú adresu zakaznicke.centrum@olival.sk a musí obsahovať e-mailovú adresu porušiteľa alebo URL link, na ktorom je porušenie pravidiel zjavné a popis situácie, prečo je Účastník z porušenia Pravidiel podozrievaný. E-mail musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Účastníka v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplné žiadosti alebo žiadosti, ktoré obsahujú

nesprávne údaje. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry je podmienené spravením Objednávky.

 1. Spracúvanie osobných údajov
 2. Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v

rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), pre účely spotrebiteľskej súťaže.

 1. Poskytnutie osobných údajov účastníka pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže je povinné, za účelom platného žrebovania výhercov, informovania výhercov a doručenia výhry.
 2. Osobné údaje pre účely spotrebiteľskej súťaže bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania súťaže.
 3. Usporiadateľ bude spracúvať osobné údaje účastníkov prostredníctvom sprostredkovateľa.
 4. V prípade ak účastník udelil pri registrácii v súťaži Usporiadateľovi osobitný súhlas, bude usporiadateľ spracúvať v súlade so zákonom osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo pre marketingové účely.
 5. Poskytnutie osobných údajov účastníka pre marketingové účely je dobrovoľné a spoločnosť Slolival získanie osobných údajov ničím nepodmieňuje.
 6. Osobné údaje pre marketingové účely bude usporiadateľ spracúvať po dobu 10 rokov odo dňa

poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 1. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely kedykoľvek bez udania dôvodu písomne odvolať na adrese usporiadateľa.
 2. Účastník má ako dotknutá osoba v zmysle zákona právo:

- na prístup k osobným údajom,

- na opravu, resp. doplnenie údajov,

- na výmaz údajov (byť zabudnutý),

- na prenositeľnosť údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo

zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,

- na obmedzenie spracovávania údajov,

- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,

- podať návrh na začatie konania podľa zákona

 1. Účastník môže svoje práva uplatniť osobne alebo písomne na adrese usporiadateľa, alebo na emailovej adrese zakaznicke.centrum@olival.sk , resp. na telefónnom čísle 0911271199.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ Slolival s.r.o. so sídlom vo Vrakúni, Hlavná 56/25, PSČ 930 25, IČO: 50220519, zapísanou na Okresnom súde Trnava, vložka číslo: 37303/T, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúval moje osobné údaje v rozsahu: Titul, meno a priezvisko, telefón, adresa, e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov,

automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas udeľujem

na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o

mojich právach, hlavne o práve:

 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo
 • zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou

vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od

prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto

vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu

(rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať

na:

Infolinke 0911271199 alebo na emailovej adrese: zakaznicke.centrum@olival.sk

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v

súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení

neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) a som si

vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

 

 1. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej

republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na

nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003

Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Riešenie sťažností

Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje

odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Účastníka. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z

účasti v Súťaži akéhokoľvek Účastníka, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito

Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

 

 1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj

podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými

Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok

na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty alebo zostatkovej hodnoty formou peňažnej alebo

inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier,

nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade

akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za

prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku

okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť.

Účastníci o tom musia byť informovaní prostredníctvom internetovej stránky a prostredníctvom

ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Účastníkom

zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich

sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Účastníkov.

Účastníci Súťaže preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli

utrpieť účasťou v Súťaži.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.olival.sk počas trvania súťaže.

Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.olival.sk.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa primerane príslušnými

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.