Veľká letná súťaž s Olival

Pravidlá súťaže: Veľká letná súťaž s Olival

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže “ Veľká letná súťaž s Olival” (ďalej len “Súťaž”) je : Slolival s.r.o. so sídlom vo Vrakúni, Hlavná 56/25, PSČ 930 25, IČO: 50220519, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro vložka 37303/T  (ďalej len “Usporiadateľ”).
 
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu značky Olival, ktorej je Usporiadateľ výhradným dodávateľom, realizáciu marketingovej komunikácie v rámci internetovej propagácie.
 

II. Trvanie a miesto konania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 11.7.2023 do 31.8.2023 23:59 na webovej stránke www.olival.sk a prostredníctvom facebookovej stránky Olival Slovensko

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá

 • má viac ako 18 rokov,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • splní podmienky súťaže.

 

IV. Podmienky Súťaže

Súťaž sa uskutoční na webovej stránke: www.olival.sk a prostredníctvom facebookovej stránky Olival Slovensko.
 
Do súťaže bude zaradený každý, kto:
 • je zaregistrovaný ako odberateľ newslettra z olival.sk
 • zaregistruje svoju emailovú adresu do formuláru na webovej stránke www.olival.sk alebo facebookovej stránke Olival Slovensko.
 
Každý Súťažiaci môže do Súťaže zaregistrovať len 1 svoju emailovú adresu na webovej stránke na webovej stránke www.olival.sk alebo facebookovej stránky Olival Slovensko.
Výherca bude zverejnený na Facebook profile Olival Slovensko a informovaní emailom.

 

V. Výhry

Výhra, ktorú Usporiadateľ v Súťaži poskytne je nasledovná:

 1. 200€ voucher na nákup produktov na w-shope www.olival.sk
 2. 150€ voucher na nákup produktov na w-shope www.olival.sk
 3. 70€ voucher na nákup produktov na w-shope www.olival.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky ohľadom cien.

VI. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.

V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Súťažiaci na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

VII. Oznámenie výhercu súťaže

Výherca súťaže bude vyžrebovaný po ukončení súťaže, najneskôr však do 15.9.2023 a zverejnený na Facebook profile Olival Slovensko https://www.facebook.com/OlivalSlovensko/ a na emailovej adrese. Výherca bude požiadaný, aby kontaktoval Usporiadateľa cez správu kvôli doručeniu výhry a následne zaslal svoju adresu, e-mail a telefonický kontakt kvôli doručeniu výhry.

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

Výherca súhlasí s tým, aby bolo zverejnené jeho meno a priezvisko na Facebook profile Olival Slovensko https://www.facebook.com/OlivalSlovensko/ bez nároku na náhradu.

Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neprihlási sa k výhre a nevyzdvihne si ju) na oznámenie o výhre v súťaži do 15 dní od obdržania oznámenia prostredníctvom emailovej správy, výhra prepadá.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade cena prepadá alebo o novom výhercovi rozhodne Usporiadateľ.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

IX. Všeobecné podmienky

Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.

Súťažiaci majú právo nahlásiť ostatných Súťažiacich, ktorých podozrievajú z porušenia Pravidiel Súťaže. Sťažnosť musí byť zaslaná emailom na adresu zakaznicke.centrum@olival.sk a musí obsahovať meno porušiteľa a popis situácie, prečo je Súťažiaci z porušenia Pravidiel podozrievaný. Správa musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Súťažiaceho v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.

 X. Osobné údaje – Súťažiaci

Účastník súťaže vyplnením prihlasovacieho formulára udeľuje súhlas, aby prevádzkovateľ Slolival s.r.o. so sídlom vo Vrakúni, Hlavná 56/25, PSČ 930 25, IČO: 50220519, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro vložka 37303/T, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúval jeho osobné údaje v rozsahu: e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas udeľuje na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Účastník súťaže prehlasuje, že bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní jeho osobných údajov, ako aj o jeho právach, hlavne o práve:

 

 •  na prístup k osobným údajom,
 •  na opravu, resp. doplnenie údajov,
 •  na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 •  na prenositeľnosť údajov,
 •  vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 •  vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
 •  na obmedzenie spracovávania údajov,
 •  nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
 •  podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na infolinke 0911271199 alebo na emailovej adrese: zakaznicke.centrum@olival.sk, prípadne môžete kontaktovať našu poverenú zodpovednú osobu zakaznicke.centrum@olival.sk

Účastník súťaže súhlasí s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľuje na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať.

XI. Osobné údaje - výherca

Výherca udeľuje svojím zapojením sa do Súťaže súhlas, aby prevádzkovateľ XXX s.r.o. so sídlom vo Vrakúni, Hlavná 56/25, PSČ 930 25, IČO: 50220519, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro vložka 37303/T, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracúval osobné údaje výhercu v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa a adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry. Tento súhlas udeľuje na dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať.

Výherca potvrdzuje že si je vedomý/á svojich práv podľa nariadenia a zákona, t. j. predovšetkým práva na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, na obmedzenie spracovávania údajov, podať návrh na začatie konania podľa nariadenia a zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Infolinke 0911271199 alebo na emailovej adrese: zakaznicke.centrum@olival.sk

XII. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

XIII. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese zakaznicke.centrum@olival.sk. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

XIV. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na webovej stránke Olival Slovensko: www.olival.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži.

V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom webovej stránky www.olival.sk alebo prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami na webovej stránke www.olival.sk.
 2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.olival.sk.
 3. Vložením svoje emailovej adresy do formuláru na webovej stránke www.olival.sk alebo  vyplnenám formulára na facebookovej stránke Olival Slovensko vyslovuje Súťažiaci súhlas riadiť sa Pravidlami Súťaže.
 4. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa 27.6.2023

Slolival s.r.o.